GPS, precyzyjne nawożenie i ochrona roślin
 

 


rolnictwo precyzyjne
INFORMACJE i KATALOG STRON

 
 

Co to jest rolnictwo precyzyjne?

   

Rolnictwo precyzyjne, staje się coraz bardziej popularnym hasłem w świecie i w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? I czym właściwie jest rolnictwo precyzyjne? Postaramy się tu w skrócie wyjaśnić.
Rolnictwo precyzyjne (ang. precision agriculture lub precision farming) jest to technologia uprawy (a właściwie zespół technologii tworzący cały system rolniczy), która dostosowuje poszczególne elementy agrotechniki do zmiennych warunków na pojedynczym polu uprawnym (ang. site-specific crop management, SSCM). Jest to podstawowa różnica między dotychczas stosowanymi technologiami w uprawie roślin. Pojedyncze pole zazwyczaj jest traktowane jako jednolity obszar pod względem zasobności w fosfor (P) i potas (K) oraz pH, na którym nawożenie mineralne stosowane jest równomiernie na całości. Również na jednym polu uprawnym stosuje się taką samą normę wysiewu nasion, takie same dawki pestycydów itp. W rzeczywistości zazwyczaj w obrębie pojedynczego pola uprawnego występuje zróżnicowanie zasobności, odczynu gleby i innych właściwości fizyko-chemicznych. Jeśli pole jest dość duże (kilka hektarów lub więcej) to w obrębie pola zmienność zasobności w P i K oraz pH może być na tyle duża, że uzasadnione jest zastosowanie różnego nawożenia lub wapnowania w poszczególnych częściach pola. Nie jest to łatwe, gdyż wymaga wykonania kilku czynności i posiadania odpowiednich maszyn rolniczych.

Rysunek 1. Pojedyncze pole uprawne o powierzchni kilkunastu ha z oznaczonymi miejscami pobrania prób glebowych i ustaloną w nich zasobnością gleby. W rolnictwie konwencjonalnym przyjmuje się, że w obrębie tego pola zasobność gleby jest zbliżona i wynika z uśrednienia wyników z wszystkich prób gleby, tak więc uznaje się, że zasobność gleby w potas (K) w obrębie tego pola jest średnia. I dla całego pola stosuje się taką samą dawkę nawożenia K.

Rysunek 2. Pojedyncze pole uprawne o powierzchni kilkunastu ha (to samo jak na rys. 1) z mapą zasobności gleby w potas (K) na podstawie interpolacji wyników dla pobranych prób gleby w punktach przedstawionych na rys. 1.

Wprowadzenie precyzyjnego nawożenia wymaga:
1. Określenia zasobności gleby w poszczególnych częściach pola (pobranie próbek gleby i wykonanie znali chemicznych) (rys. 1).
2. Sporządzenia mapy zasobności gleby w P, K oraz pH gleby (np. takich jak na rys. 2).
3. Przeprowadzenia zmiennego nawożenia z uwzględnieniem informacji z mapy zasobności i zaleceń nawożenia.
Tak w skrócie można opisać poszczególne etapy stosowania zmiennego nawożenia.
Nawożenie P i K jest jednym z elementów rolnictwa precyzyjnego, który jest najczęściej wdrażany. Wynika to między innymi z tego, że zmiany w czasie zasobności gleby P i K są niewielkie i raz sporządzone mapy zasobności w te makroelementy można wykorzystywać przez kilka lat.
Dla stosowania zmiennego nawożenia P, K lub wapnowania poza posiadaniem map zasobności gleby i pH konieczne jest posiadanie rozsiewacza, który umożliwia zmienny wysiew nawozu lub wapna na podstawie wcześniej przygotowanych map w formie cyfrowej. Rozsiewacz taki powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające automatyczną zmianę dawki w trakcie rozsiewania nawozu oraz odbiornik GPS, który ustala pozycję ciągnika z rozsiewaczem na polu. Rozsiewacze takie oferuje wiele firm m.in. Amazon.
Nieco inne podejście należy zastosować przy precyzyjnym nawożeniu azotem (N), wynika to z bardzo dużej zmienności w czasie tego podstawowego makroelementu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie nt. nawożenia azotem.
Poza nawożeniem, w rolnictwie precyzyjnym możliwe jest stosowanie zróżnicowanych dawek pestycydów (np. herbicydów lub fungicydów)